Общи условия за ползване

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА TICKETSTATION

 1. За платформата Ticketstation и този документexpand_more
  1. Ticketstation („Платформата“) е специализирана платформа за продажба на билети за културни, спортни и други масови събития, като концерти, фестивали, театър, кино и др. подобни („Събития“), както и на свързани с такива Събития услуги, като закупуване на билет със застраховка и др. подобни („Услуги“). Платформата е достъпна на интернет адрес: www.ticketstation.bg. Собственик и оператор на Платформата е „Тикет стейшън“ ООД („Тикет Стейшън“, „ние“, „ни“, „нас“).
  2. Настоящите Правила за използване на платформата Ticketstation („Правилата“) уреждат правата и задълженията на ползвателите на Платформата („ползватели“, „Вие“, „Вас“) при достъпването и използването на Платформата с оглед закупуването и ползването на предлаганите през Платформата билети за Събития и Услуги, както и нашите съответни права и задължения.
  3. Правилата се прилагат независимо от и наред с общите и специални условия на организаторите на Събития, съответно на доставчиците на Услуги, които е възможно да приемете при закупуването на билет за Събитие или на Услуга.
  4. Приемането на настоящите Правила е условие за закупуването на билети за Събития и/или на Услуги. Ако някое от изискванията на Правилата не Ви е ясно, следва да се обърнете към нас за разяснение на съответното изискване. Неразбирането на приложимо изискване не Ви освобождава от задължението, което поемате с приемането на Правилата. Когато имате въпроси, свързани с конкретно Събитие или Услуга или с условията, които организаторът на Събитието/доставчикът на Услугата иска да приемете, следва да насочвате запитванията си директно към организатора на Събитието/доставчика на Услугата.
 2. Информация за нас и дейността, която осъществяваме чрез Платформатаexpand_more
  1. Собственик и оператор на Платформата е „Тикет стейшън“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 206297286, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1124, район „Средец“, ж.к. „Яворов“, ул. „Добромир Хриз“ № 3. Осъществяваме стопанска дейност на същия адрес. На този адрес можете да изпращате запитвания, сигнали и жалби, свързани с нашата дейност. Повече информация за нашата дейност можете да откриете на уебсайта ни на интернет адрес ticketstation.bg/about-us. По всички въпроси, свързани с използването на Платформата, можете да се свържете с нас на телефон +359883288053 както и по имейл на адрес info@ticketstation.bg.
  2. Като оператор на Платформата ние осъществяваме дейност по разпространение и продажба на билети за предлаганите през Платформата Събития и на предлаганите през Платформата Услуги. Всички Събития, за които се предлагат билети през Платформата, и всички предлагани Услуги са организирани/предоставяни от юридическите лица, посочени като организатори/доставчици на съответните Събития и Услуги. Тикет Стейшън не е нито и организатор, нито доставчик на което и да е Събитие или Услуга, предлагани през Платформата.
  3. Когато закупувате билет за Събитие или Услуга през Платформата, Вие сключвате договор за посещение на (достъп до) съответното Събитие или за получаване на съответната Услуга директно с организатора на Събитието, съответно с доставчика на Услугата. Поради това, ние не носим каквато и да е отговорност във връзка с изпълнението или неизпълнението на задълженията на организатора на Събитие/доставчика на Услуга по сключения между него и Вас договор през Платформата.
  4. Всички Събития и Услуги, предлагани през Платформата, се предлагат въз основа на сключен между нас и организатора/доставчика на Събитието или Услугата договор. Съгласно този договор приемаме плащания от Вас от името и за сметка на съответния организатор/доставчик и потвърждаваме получаването на плащането и сключения между Вас и организатора/доставчика договор, като издаваме закупения от Вас билет за Събитие или потвърждаваме закупуването на съответната Услуга. Други действия, свързани със закупен от Вас билет или Услуга (напр. възстановяване на суми по закупени билети или Услуги), можем да извършваме единствено по нареждане на съответния организатор на Събитие или доставчик на Услуга.
  5. Тъй като не сме организатор/доставчик на предлаганите през Платформата Събития и Услуги, не можем да гарантираме и не гарантираме, че:
   1. Събитие, за което сте закупили билет, ще бъде проведено съгласно първоначално обявените в Платформата дата, час, място, състав на изпълнителите или че Събитието няма да бъде отложено или отменено;
   2. Услуга, която сте закупили, ще бъде предоставена съгласно условията на Услугата, обявени на Платформата;
   3. ще получите пълно или частично възстановяване на заплатената от Вас цена на билети за Събития и Услуги, ако същите не бъдат проведени или доставени или ако същите не отговарят на описанието на съответното Събитие или Услуга в Платформата.
 3. Достъп до Платформатаexpand_more
  1. Възможност да разглежда всички предлагани през Платформата Събития и Услуги има всеки интернет потребител. Такъв достъп до съдържанието на Платформата е свободен и не изисква регистрация.
  2. Използването на Платформата за закупуване на билети за Събития и Услуги е възможно само за пълнолетни български или чуждестранен гражданин. Възможно е да не можете да използвате Платформата за покупки, ако не можем да се уверим в това, че сте пълнолетен.
  3. Достъпът до Платформата се осъществява през интернет адрес www.ticketstation.bg. Всеки ползвател може да създаде свой потребителски профил в Платформата. Въпреки че създаването на такъв профил не е задължително, наличието на потребителски профил осигурява редица допълнителни ползи, като проследяване на история на поръчките, плащанията, достъп до закупените билети, възможност за тяхното разпечатване др. Потребителски профил може да бъде създаден преди, по време на или след извършването на покупка през Платформата. Потребителският профил не показва покупките, направени от титуляря на профила преди създаването на профила или без използване на профила по време на съответната покупка.
  4. За създаването на потребителски профил е необходимо да попълните в Платформата съответната информация, с която можем да Ви идентифицираме като потребител и да се свързваме с Вас. Необходимо е да предоставите вярна и пълна информация. Създаването и поддържането на потребителски профил е безплатно. Едно физическо лице не може да има повече от един потребителски профил в Платформата.
  5. Със създаването на потребителски профил в Платформата се задължавате да:
   1. пазите грижливо данните за достъп (потребителско име и парола) до потребителския си профил, да не ги споделяте с трети лица и да не ги правите леснодостъпни за трети лица;
   2. поддържате по всяко време актуален телефонен номер или имейл адрес в профила си.
  6. Възможно е да ограничим достъпа Ви до потребителския Ви профил или по наша преценка да го изтрием, ако:
   1. при създаването на профила или след това сте предоставили невярна или непълна информация за себе си;
   2. сте извършили друго нарушение на настоящите Правила;
   3. не сте използвали профила си за покупки през Платформата в продължение на повече от 24 месеца.
  7. Можете по всяко време да изтриете потребителския си профил през интерфейса на Платформата. С неговото изтриване ще бъдат изтрити всички данни, асоциирани с потребителя, в т.ч. лични дати, история на поръчките и т.н. Изтрит потребителски профил не може да бъде възстановен. Ако впоследствие създадете нов профил със същите идентификационни данни (имена, имейл адрес и/или телефонен номер), новият потребителски профил няма да съдържа историческата информация, която е била налична в профила Ви, който сте изтрили.
  8. Когато правите покупка през Платформата без да използвате потребителски профил („като гост“), е необходимо да предоставите Ваш имейл адрес, чрез който да осъществяваме комуникация с Вас.
 4. Информация за предлаганите Събития и Услугиexpand_more
  1. За всички предлагани през Платформата билети за Събития и Услуги Платформата има информационна страница за съответния билет за Събитие или Услуга, на която е налична следната информация:
   1. описание на Събитието и на билета за него, който се предлага, съобразно вида на Събитието и билета, съответно описание/основни характеристики на Услугите;
   2. наименованието на организатора на Събитието или доставчика на Услугата, неговото седалище, адрес на управление и на място на осъществяване на стопанска дейност, както и информация за контакт с него;
   3. приложимите общи условия на организатора/доставчика и специалните му условия, приложими за конкретното Събитие, билет или Услуга (същите могат да представляват част от описанието на Събитието и билета за него или на Услугата по чл. 4.1.1).
  2. При избора на билет за Събитие или Услуга и конфигурацията на същите от Ваша страна чрез интерфейса на Платформата се визуализира и избира от Вас и следната информация:
   1. крайната цена на билетите или Услугите, които закупувате, с включени всички дължими от Вас данъци и такси;
   2. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която организаторът се задължава да проведе Събитието или да извърши Услугите.
  3. Когато Услуга се предлага в пакет с билет за Събитие или се закупува отделно във връзка с конкретно Събитие, ако не е указано друго:
   1. доставчик на Услугата е организаторът на Събитието;
   2. Услугата се предоставя по време на Събитието и не може да бъде използвана/получена преди или след неговото провеждане;
   3. Услугата се предоставя на мястото на провеждане на Събитието.
 5. Закупуване на билети за Събития и Услугиexpand_more
  1. За да закупите билет за Събитие или Услуга е необходимо:
   1. да изберете билета за Събитие или Услугата, които желаете да закупите, и да конфигурирате техните избираеми елементи (напр. вид на билета, цена, брой билети/Услуги, начин на плащане и т.н.);
   2. да влезете в потребителския си профил или да въведете Вашия имейл адрес, ако изберете да направите покупката като гост (без регистрация в Платформата (тази стъпка може да бъде изпълнена и преди предходната);
   3. да приемете настоящите Правила, общите и/или специални условия на организатора на Събитието или на доставчика на Услугата; и
   4. да извършите плащането на закупения билет или Услуга по избрания от Вас начин на плащане.
  2. До подаването на поръчката за покупка на билет или Услуга можете да променяте избрания от Вас билет за Събитие или Услуга, конфигурираните от Вас параметри ни билета или Услугата, въведената информация за контакт с Вас, както и да поправяте грешки при въвеждане на информация. След подаването на поръчката за покупка такива промени не могат да бъдат правени. Затова е необходимо да се уверите, че въведената или избрана информация е вярна преди да подадете поръчката си за закупуване на билет или Услуга. Няма да носим отговорност, ако не можете да използвате закупен билет или Услуга поради неправилно избрана или въведена информация.
  3. Подаването на поръчка за покупка на билет или Услуга се смята за искане от Ваша страна за сключване на договор между Вас и организатора на Събитието или доставчика на Услугата за посещение на (достъп до) съответното Събитие или за получаване на съответната Услуга („Договор от разстояние“). Договорът от разстояние се смята за сключен, съответно поръчаните от Вас билет за Събитие или Услуга се смятат за закупени, в момента, в който получите потвърждение за направената покупка. Потвърждението за направена покупка се изпраща на имейл адреса, посочен от Вас в потребителския Ви профил в Платформата или въведен при подаване на поръчка без регистрация в Платформата. В това потвърждение се посочва цялата информация за закупените от Вас билет или Услуга, която Ви е била предоставена съгласно чл. 4 или избрана или конфигурирана от Вас съгласно чл. 5.1.1. Потвърждението за покупка на билет или Услуга, заедно с приложимите общи и специални условия на организатора на съответното Събитие или доставчика на съответната Услуга, формират Вашия Договор от разстояние с този организатор или доставчик.
  4. Потвърждението за направена покупка се изпраща винаги след като получим цената на поръчаните от Вас билети или Услуги. Когато сте избрали начин на плащане, при който плащането не се извършва в момента на подаването на поръчката, ще получите потвърждение за получаването на поръчката Ви за покупка, след което следва да заплатите цената на поръчаните билети/Услуги, включително на приложимите такси (напр. за издаване, плащане, доставка и други подобни) в срок от 48 часа от получаването на потвърждението за направена поръчка, Ако не извършите плащането в посочения срок, поръчката Ви ще бъде анулирана.
  5. Когато използвате платежна карта или платежна сметка за заплащане на покупката си в Платформата, следва да използвате само собствена платежна карта или сметка. Независимо дали правите покупката през потребителския си профил или като гост и независимо от начина на плащане, за купувач на съответния билет или Услуга, се смята физическото лице, заплатило покупката (независимо дали същото лице е притежател на използвания потребителски профил или на въведения при покупката имейл адрес). При плащане чрез платежна карта или през платежна сметка за платец на покупката се смята титулярят на платежната карта или сметка.
  6. Ако сте подали поръчка за закупуване на билет или Услуга, които са свързани с ограничен капацитет на Събитието или Услугите, и все още не сте заплатили поръчката е възможно:
   1. да определим по-кратък срок за заплащане на поръчката; в такъв случай актуалният срок за плащане ще бъде посочен в потвърждението за направената поръчка;
   2. да продадем поръчания от Вас билет или Услуга и преди изтичането на приложимия срок по чл. 5.6 или 5.6.1. В такъв случай поръчката Ви ще бъде анулирана, за което ще получите съобщение на електронната си поща.
  7. При закупуването на билет за Събитие заедно с потвърждението за направената покупка ще получите закупения билет като електронен документ (в PDF формат). Следва да използвате така получения билет съгласно указанията на организатора на Събитието, за което се отнася билетът (напр. като го разпечатате или го покажете на екрана на мобилно устройство). Когато върху билета е изобразен баркод или QR код, е възможно билетът да не може да бъде използван след първоначалното сканиране на кода. Затова е необходимо да съхранявате билета си съгласно указанията на организатора на съответното Събитие и във всички случаи да не предоставяте билета си на трети лица (съответно да не предоставяте достъп на трети лица до устройство, в което съхранявате билета). Няма да носим отговорност в случай че не бъдете допуснати до Събитие поради това, че билетът Ви вече е бил използван.
  8. При закупуването на Услуги потвърждението за направената покупка ще представлява документът, с който следва да се легитимирате като ползвател на Услугата пред нейния доставчик. Ако доставчикът на Услугата има други/допълнителни изисквания за легитимация, същите ще бъдат посочени в потвърждението за покупка, което ще получите.
  9. Отговорността за правилното съхранение на получените от Вас билети и потвърждения за покупка е изцяло Ваша. Няма да извършваме подмяна на изгубени, откраднати или унищожени билети, потвърждения за покупка или други документи, които служат за легитимирането Ви като купувач на билет за Събитие или на Услуга, и няма да носим отговорност, ако не бъдете допуснати до Събитие, за което сте закупили билет, или ако не можете да ползвате Услуга, която сте закупили през Платформата.
  10. След успешното закупуване на билет или на Услуга през Платформата следва да се обръщате директно към организатора/доставчика на съответното Събитие или Услуга по всички въпроси, свързани с посещението на Събитието или ползването на Услугата. Не поемаме ангажимент за оказване на следпродажбена, рекламационна или друга поддръжка във връзка със закупените от Вас билети или Услуги, освен когато запитването, жалбата или претенцията Ви е свързана с нашата дейност съгласно тези Правила. По такива въпроси следва да имате предвид разпоредбите на чл. 13 по-долу.
 6. Вашите права и задължения по Договор от разстояниеexpand_more
  1. От момента на сключването на Договор от разстояние Вие имате право да получите достъп до Събитието, за което сте закупили билет, съответно да получите Услугата, която сте закупили, при условията посочени в Договора от разстояние (включително в съответните общи и специални условия на организатора/доставчика). Следва да пазите имейла с потвърждението за покупка за бъдеща справка за правата и задълженията си по закупения билет или Услуга.
  2. Билетите за Събития и Услугите, предлагани през Платформата, са такива, свързани с развлекателни преживявания, като при сключването на Договор от разстояние се посочва/уговаря конкретна дата за предоставяне на съответните услуги. В тези хипотези чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите предвижда изключение от общото правило, даващо възможност на потребителя да се откаже от договор от разстояние в 14-дневен срок от сключването му. Поради това, в общия случай можете да се откажете от съответния Договор от разстояние (т.е. да върнете закупения билет или да се откажете от закупената Услуга) само ако това е предвидено в Договора от разстояние и то в сроковете и при другите условия, уговорени в Договора от разстояние. В тези случаи законовите правила за право на отказ не се прилагат.
  3. Ако имате право да се откажете от Договор от разстояние по силата на закона или въз основа на Договора от разстояние, следва да упражните правото си на отказ чрез съответния организатор на Събитие или доставчик на Услуга. Освен ако Ви е указано друго, не предоставяме следпродажбена поддръжка и не приемаме изявления от името на организатори на Събития и доставчици на Услуги след момента на извършената през Платформата продажба.
  4. Въпреки че съхраняваме кореспонденцията си с потребителите на Платформата, Ваше задължение е да пазите изпратените от нас потвърждения за покупки по чл. 5.3 с оглед упражняването на правата си по Договорите от разстояние, които тези потвърждения съдържат.
 7. Връщане на суми за закупени билети и Услугиexpand_more
  1. Възможно е да възстановяваме суми по закупени билети за Събития или Услуги, ако това е било поискано от организатора на съответното Събитие или доставчика на съответната Услуга и сме поели ангажимент към него да правим това. В тези случаи възстановяването на суми става при определените от организатора/доставчика условия и съгласно уговорените между него и нас правила.
  2. Извън случаите по чл. 7.1 не възстановяваме пари по извършени чрез Платформата покупки. Ако имате финансови претенции към съответния организатор на Събитие или доставчик на Услуга, следва да ги насочите директно към тях.
  3. Освен ако сме уговорили друго със съответния организатор на Събитие или доставчик на Услуга, в случаите по чл. 7.1 ще възстановяваме суми единствено на лицето, извършило съответното плащане и по използвания онлайн канал за плащане (платежна карта или платежна сметка).
 8. Програми за лоялност, промо кодовеexpand_more
  1. Възможно за закупуването на билети или Услуги през Платформата организаторите на Събития и доставчиците на Услуги да Ви предоставят определени преференции, отстъпки или други придобивки, които по принцип не са включени в цената на предлаганите билети за Събития и Услуги.
  2. Тези преференции, отстъпки или други придобивки не се предлагат от нас и няма да носим отговорност, ако не можете да ги използвате поради каквато и да е причина, дори когато използването следва да се извършва чрез Платформата (напр. чрез въвеждане на промо код).
 9. Кореспонденция и уведомленияexpand_more
  1. Освен в изрично предвидените случаи, кореспонденцията помежду ни ще се осъществява по електронна поща, както и чрез функционалностите на Платформата за изпращане на съобщения и известяване.
  2. Всяко съобщение ще се счита за получено, както следва:
   1. ако е изпратено по имейл – 1 час след изпращането му, когато е изпратено до 17:00 ч. в работен ден, или в 09:00 ч. на първия работен ден след деня на изпращането му, когато е изпратен в неработен ден или след 17:00 ч. в работен ден;
   2. ако е изпратено чрез Платформата – в момента, в който съобщението стане налично в потребителския Ви профил в Платформата.
  3. С приемането на настоящите Правила давате съгласието си да бъдете адресати на електронни изявления и се съгласяват да използвате предоставените от Вас имейл адрес и/или телефонен номер за създаването, подписването и получаването на електронни изявления и електронни документи. Използваните за целта електронни подписи ще имат силата на саморъчни подписи.
  4. Вие сами избирате начина за кореспонденция с организаторите на Събития, за които сте закупили билети, и доставчиците на Услуги, които сте закупили през Платформата.
 10. Поверителност и лични данниexpand_more
  1. Ще пазим като поверителна всяка информация, отнасяща се до ползватели на Платформата, която е била предоставена от ползвателите в рамките на или с оглед правоотношенията, възникващи между ползвателите и нас или ползвателите и организаторите на Събития и/или доставчиците на Услуги съгласно тези Правила („Поверителна информация“). Няма да разкриваме Ваша Поверителна информация пред трети лица без Вашето изрично предварително съгласие.
  2. Задължението за поверителност няма да се прилага по отношение на:
   1. предоставянето на Ваша Поверителна информация организатор на Събитие или доставчик на Услуга, с който сте сключили Договор от разстояние през Платформата – за целите на сключването и изпълнението на Договора от разстояние;
   2. информация и лични данни, чиято обработка сме възложили на трети лица, наши подизпълнители – за целите на изпълнението на възложените от нас дейности по обработка;
   3. информация, която следва да бъдат разкрита в изпълнение на изискване на закона по искане на компетентен орган в рамките на съдебно или административно производство.
  3. Ние сме администратор на лични данни и събираме и обработваме лични данни съгласно всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като ОРЗД или GDPR) и приложимото национално законодателство. Подробна информация за обработването на лични данни, което извършваме, е налична в защита на личните данни, достъпна на интернет адрес ticketstation.bg/privacy-policy.
 11. Ограничаване на отговорносттаexpand_more
  1. Поради естеството на информационните и комуникационните технологии, използвани за разработката и функционирането на Платформата е възможно от време на време да се появяват грешки в работата на Платформата, които ще отстраним своевременно. Също така е възможно Платформата временно да е неналична, да работи забавено или с прекъсвания. С приемането на тези Правила се съгласявате, че посочените рискове са възможни и приемливи за Вас. Освен в случай на умисъл или груба небрежност от наша страна, няма да отговаряме за имуществените и неимуществените вреди и пропуснатите ползи, които е възможно да претърпите в резултат на каквито и да е проблеми в работата на Платформата или в качеството на услугата, която Ви предоставяме съгласно настоящите Правила.
  2. Няма да отговаряме пред Вас за неизпълнение на задълженията си по тези Правила в случай на непреодолима сила: непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер, като пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или друго природно бедствие, епидемия или пандемия, актове на държавни органи, терористични действия, стачка, локаут и др. Когато се позоваваме на непреодолима сила, ще Ви уведомим в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията ни по тези Правила.
  3. Няма да носим каквато и да е отговорност пред вас за неизпълнение на задължения на организатор на Събитие или на доставчик на Услуга по сключен с Вас Договор от разстояние, включително отговорност за връщане на заплатени от Вас суми във връзка с прекратяването или развалянето на Договор от разстояние, независимо от причините за това.
 12. Сроковеexpand_more
  1. Отношенията, които възникват помежду ни въз основа на тези Правила, когато създавате свой потребителски профил в Платформата, са безсрочни. Тези отношения се прекратяват с изтриването на потребителския Ви профил, независимо от това по чия инициатива и защо профилът бива изтрит.
  2. Отношенията, които възникват помежду ни във връзка със закупуването от Ваша страна на билети за Събития или на Услуги през Платформата, се прекратяват с настъпването на по-ранното измежду:
   1. изпращането от наша страна на потвърждението за покупка съгласно чл. 5.3 и на билета съгласно чл. 5.7 (при покупка на билет за Събитие);
   2. изтичането на срока за заплащане на цената на поръчаните билети или Услуги по чл. 5.4 (когато сте избрали начин на плащане, при който плащането не се извършва в момента на подаването на поръчката).
 13. Жалби, сигнали и решаване на споровеexpand_more
  1. Можете да подавате жалби срещу организаторите на Събития и доставчиците на Услуги, които сте закупили през Платформата, като адресирате същите до адреса на осъществяване на стопанска дейност на съответния организатор/доставчик, посочен съгласно чл. 4.1.2.
  2. Когато жалбата е насочена към нас, ние ще регистрираме и разглеждаме жалбата и ще ѝ отговорим в срок до един месец от датата на постъпването ѝ. Когато в резултат на получена жалба констатираме пропуски или слабости в дейността ни, предприемаме всички необходими мерки за отстраняване на тези пропуски и слабости в дейността ни. Ако по наша преценка жалбата Ви е свързана с дейността на организатор на Събитие или на доставчик на Услуга, ние ще препратим жалбата на този организатор/доставчик лице в тридневен срок от получаването ѝ.
  3. Можете да подавате жалби и сигнали срещу нашата дейност, както и срещу дейността на организаторите на Събития и доставчиците на Услуги, и пред Комисията за защита на потребителите (КЗП). Жалбите, сигналите и предложенията се подават до КЗП лично в писмена форма на хартиен носител в някой от регионалните центрове на КЗП или по електронен път чрез електронната форма за подаване на жалба/сигнал на уебсайта на КЗП на интернет адрес kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal. Законовият срок за разглеждане на жалбите е един месец. След приключването на проверката по жалбата/сигнала, подателят се уведомява за резултата по същия път, по който е подал жалбата/сигнала си.
  4. Потребителските спорове помежду ни могат да бъдат решавани и по извънсъдебен ред с помощта на функциониращите към Комисията за защита на потребителите Общи помирителна комисия за разглеждане на потребителски спорове. Повече информация за алтернативното (извънсъдебно) решаване на спорове и за дейността на помирителните комисии може да бъде получена от Комисията за защита на потребителите на адрес гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02 9330 588, интернет страница kzp.bg, имейл: adr.sofia@kzp.bg, както и от Европейския потребителски център на адрес гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 14, тел. 02 986 76 72, интернет адрес ecc.bg, имейл: info@ecc.bg. Също така, можете да използвате и Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на интернет адрес ec.europa.eu/consumers/odr. Решенията на съответните органи по посочените способи за извънсъдебно/доброволно решаване на спорове не са задължителни за страните по спора и не подлежат на принудително изпълнение.
  5. Когато спор помежду ни, произтичащ от дейността ни съгласно настоящите Правила, не може да бъде решен съгласно чл. 13.4, спорът ще бъде отнасян за решаване от компетентния съд в гр. София.
 14. Други разпоредбиexpand_more
  1. Настоящите Правила и всички аспекти на отношенията между нас и Вас ще бъдат подчинени на законодателството на Република България.
  2. Възможно е да изменяме настоящите Правила по всяко време, като ще оповестяваме това своевременно по реда на чл. 9. Ако не е посочено друго в съобщението за съответното изменение, изменението на Правилата ще има действие от датата на публикацията на съответното съобщение за изменение. Изменението на Правилата няма да засяга правата, които имате по договорите си с организатори на Събития и/или доставчици на Услуги, сключени чрез Платформата при действието на изменените/отменените Правила.
  3. Когато условията на Договор от разстояние, който сте сключили с организатор на Събитие или с доставчик на Услуга, противоречат на настоящите Правила, нашите задължения и отговорност ще бъдат определяни единствено от предвиденото в актуалната редакция на настоящите Правила.
  4. Настоящите Правила са изготвени и са налични единствено на български език. Правилата влизат в сила от 12.08.2021 г.